دوره‌های مخصوص مادران

امروزه نیاز هست والدین را با شیوه های صحیح فرزند پروری آشنا کرده و به شکل عملی از آنان حمایت کرد. برای هر فرد جدای از نقش پدر یا مادر بودنش ضروری است. چرا که ما قبل از پدر، مادر یا همسر بودن هر یک فردی هستیم مستقل ، که باید برای ”خود“هر از چند گاهی وقتی بیابیم و ”خود“ را مروری کنیم تا آنگاه به ایفای نقش های خود در زندگی بدرستی بپردازیم.

به هزاران دلیل بعضی از ما ، مدتی است ”خود“ را چنان غرق در زندگی کرده ایم که از ”خود“ غافل مانده ایم.

شاید کودکانمان بهانه زیبایی برای دوباره دیدن ”خودمان“ باشند.

شاید برای رشد متعادل و همه جانبه او حاضر باشیم ، خود به تعادل و آرامش برسیم.

برای رسیدن به این تعادل نیاز هست دوره های مخصوص به خود و پس از آن دوره های مخصوص به والدین را بگذرانیم و یا از کتاب های مناسب در این موضوع استفاده کنیم.