دوره‌های مخصوص مادران

امروزه نیاز هست والدین را با شیوه های صحیح فرزند پروری آشنا کرده و به شکل عملی از آنان حمایت کرد. برای هر فرد جدای از نقش پدر یا مادر بودنش ضروری است. چرا که ما قبل از پدر، مادر یا همسر بودن هر یک فردی هستیم مستقل ، که باید برای ”خود“هر از چند گاهی وقتی بیابیم و ”خود“ را مروری کنیم تا آنگاه به ایفای نقش های خود در زندگی بدرستی بپردازیم.

به هزاران دلیل بعضی از ما ، مدتی است ”خود“ را چنان غرق در زندگی کرده ایم که از ”خود“ غافل مانده ایم.

شاید کودکانمان بهانه زیبایی برای دوباره دیدن ”خودمان“ باشند.

شاید برای رشد متعادل و همه جانبه او حاضر باشیم ، خود به تعادل و آرامش برسیم.

برای رسیدن به این تعادل نیاز هست دوره های مخصوص به خود و پس از آن دوره های مخصوص به والدین را بگذرانیم و یا از کتاب های مناسب در این موضوع استفاده کنیم.

پرسشنامه طرحواره ۹۰ سوالی

پرسشنامه طرحواره ۹۰ سوالی

تابستان 1401
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پکیج PFP برنامه ریزی برای فرزندپروری

پکیج PFP برنامه ریزی برای فرزندپروری

تابستان ۱۴۰1
۷۲۰,۰۰۰ تومان
پکیج آفلاین تقویت دقت و تمرکز

پکیج آفلاین تقویت دقت و تمرکز

پاییز ۱۴۰1
۹۸,۰۰۰ تومان
پکیج آفلاین دست ورزی

پکیج آفلاین دست ورزی

پاییز ۱۴۰1
۹۸,۰۰۰ تومان
پکیج استعدادیابی

پکیج استعدادیابی

تابستان ۱۴۰1
۲۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج باهوش باشی

پکیج باهوش باشی

تابستان ۱۴۰1
۳۲۴,۰۰۰ تومان۹۳۲,۰۰۰ تومان
پکیج فرزند آگاهی

پکیج فرزند آگاهی

تابستان ۱۴۰1
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تست اضطراب

تست اضطراب

تابستان1401
۵۰,۰۰۰ تومان
تست افسردگی

تست افسردگی

تابستان1401
۱۰,۰۰۰ تومان
تست سبک های فرزندپروری

تست سبک های فرزندپروری

تابستان1401
۳۰,۰۰۰ تومان